Voorstellen

Gemeenteleven

Kerkdienst dopen

Het evangelie ...

Ons gemeenteleven draait om het volgen van Jezus Christus. Hij staat centraal in de kerkdiensten en in gemeente-activiteiten door de week. Dat hebt u kunnen lezen in 'Voorstellen...' Zo ging het vroeger en zo gaat het vandaag. Want dat evangelie van de verlossing van mensen door God is van alle tijden. De Bijbel is onze bron en norm en dat wordt nagesproken in de gereformeerde belijdenisgeschriften.

... vandaag

We werken als gemeente ook aan de concrete uitwerking daarvan in het gemeenteleven. We hebben in de afgelopen tijd een aantal doelen vastgesteld die we op dit moment belangrijk vinden. We hebben dat als volgt onder woorden gebracht:

  • Groei samen in de kennis van de drie-enige God (omgang met God)
  • Leer met elkaar de liefde van God en breng die in praktijk (omgang met elkaar)
  • Leef uit het evangelie van Jezus Christus en draag dat uit (omgang met anderen)

In deze drieslag begint het met de omgang met God als het centrum van ons geloofsleven. Dan komt het samenleven als gemeente waarin God als de God van de liefde wil wonen. Vervolgens willen we ook graag dat dat uitwerkt naar anderen om ons heen zodat alle mensen merken dat God er is.

Praktijk

33 dagen2007We zijn bezig met een aantal activiteiten om deze doelen te bereiken. Een voorbeeld daarvan is de herhaling van een 33-dagenperiode waarin we regelmatig samenkomen rondom een dagelijks te lezen boekje. Een ander voorbeeld is de bekendheid van onze gemeente vergroten (waarvan deze website een voorbeeld is). Verder komt het thema 'omgang met God' van tijd tot tijd terug in de kerkdiensten en de preken.

Geloofsgroei

We gaan ervanuit dat gezamenlijke groei in het geloof niet zonder persoonlijke geloofsgroei kan:

Gemeenteopbouw door geloofsopbouw

 

We hopen en bidden dat God deze weg zal zegenen en dat we als gemeente leven in geloof, hoop en liefde.

De Nederlands Gereformeerde Kerken vormen met 90 aangesloten kerken en ruim 32.000 kerkleden één van de kleinere kerkverbanden in Nederland. Het zijn gereformeerde kerken met evangelische trekken. Als Nederlands Gereformeerde Kerken staan we in de traditie van de Reformatie:

We aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. In de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken is ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving en hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats. Ook is er groeiende aandacht voor het werk van de Heilige Geest.


NGK logo 2008 grootDe Nederlands Gereformeerde Kerken leggen veel nadruk op de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk. Toch werken we als kerken regionaal en landelijk op tal van vlakken samen, in het besef dat we onze eenheid in Jezus Christus vinden, door God aan elkaar gegeven zijn en elkaar nodig hebben in tal van dingen die een plaatselijke kerk nu eenmaal niet alleen kan.