Skip to main content

ANBI

Rijksoverheid logo largew200ANBI transparantie informatie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde kerk  te Loosdrecht
Telefoonnummer 035 6934531 (penningmeester)
RSIN/Fiscaal nummer: 004634354
KVK NGK 77623886
Website adres: www.ngkloosdrecht.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Oud-Loosdrechtsedijk 124
Postcode: 1231 ND
Plaats: Loosdrecht
Postadres: Oud-Loosdrechtsedijk 124
Postcode: 1231 ND
Plaats: Loosdrecht
E-mail (penningmeester): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postadres (penningmeester): Krekelmeent 87
Postcode: 1218 EE
Plaats: Hilversum

De Nederlands Gereformeerde kerk te Loosdrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

We komen 's zondags samen om met elkaar de God van de Bijbel te ontmoeten. Vanuit hetzelfde verlangen naar de liefde van onze Schepper komen kinderen, jongeren en ouderen samen.

Wie in ons karaktervolle kerkgebouw in Oud-Loosdrecht de kerkdiensten meemaakt zal merken dat Jezus Christus, onze Verlosser, centraal staat. Alles wat we doen heeft met Jezus te maken: de Bijbel die we lezen, de liederen die we zingen, de preek waar we naar luisteren.

Ons gemeenteleven draait om het volgen van Jezus Christus. Hij staat centraal in de kerkdiensten en in gemeente-activiteiten door de week.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: ngk.nl/anbi-voorheen-ngk/aks/.

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Gereformeerde Kerk Loosdrecht.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: ngk.nl/anbi-voorheen-ngk/beleidsplan/.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken, gepubliceerd door Steunpunt Kerkenwerk: www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/materiele-regelingen.

Sedert 1 januari 2020 is de kerk van Loosdrecht vacant.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan op onze website . www.ngkloosdrecht.nl.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de kerkenraad verricht haar werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.

De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en lasten over verslagjaar:

2022

   
 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2022

2022

2021

Baten kerk

     

Bijdragen gemeenteleden

€ 31.420

€ 30.045

€ 31.450

Collecten

€ 3.000

€ 3.189

€ 2.841

Huur pastorie

€ 9.688

€ 9.624

€ 9.568

Overige baten

€ 2.400

€ 4.632

€ 1.133

Totaal baten (a)

€ 46.508

€ 47.490

€ 44.992

       

Lasten kerk

     

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 16.832

€ 9.910

€ 13.015

Bijdragen aan andere organen binnen het kerkverband

€ 2.260

€ 2.259

€ 2.342

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)

€ 14.250

€ 15.376

€ 15.512

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ 1.614

€ 2.647

€ 2.710

Kosten kosterij e.d.

€ 4.688

€ 4.814

€ 4.350

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 1.875

€ 1.863

€ 5.770

Totaal lasten (b)

€ 41.519

€ 36.869

€ 43.699

       

Resultaat kerk (totaal a-b)

€ 4.989

€ 10.621

€ 1.293

       

Baten diaconie

     

Bijdragen gemeenteleden

 

€ 1.350

€ 1.420

Collecten

 

€ 1.052

€ 1.100

Totaal baten (c)

€ 0

€ 2.402

€ 2.520

       

Lasten diaconie

     

Bestedingen hulpverlening plaatselijk

 

€ 282

€ 224

Bestedingen hulpverlening regio-landelijk

 

€ 300

€ 300

Bestedingen hulpverlening wereldwijd

 

€ 1.056

€ 1.141

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 

€ 0

€ 0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 

€ 245

€ 182

Totaal lasten (d)

€ 0

€ 1.883

€ 1.847

       

Resultaat diaconie (totaal c-d)

€ 0

€ 519

€ 673

       

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van een kerkgebouw, een woning, verenigingsgebouw en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Een groot van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat en voorgangers in de vorm van honoraria voor de consulent en gastpredikanten en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.