Nota bene

Gelukkig de barmhartigen …

barmhartigheid ghislaine howardDoor Anne-Mareike Schol-Wetter, overgenomen van https://debijbel.nl/. 

‘Barmhartigheid’ – wanneer heb je dat woord voor het laatst gebruikt? Misschien wel nooit. Toch is deze Bijbelse waarde de moeite waard om eens bij stil te staan. Helemaal in de aanloop naar Sint Maarten, de voormalige soldaat die Jezus’ oproep om de naakten te kleden heel letterlijk nam.

Lees meer: Gelukkig de barmhartigen …

Hervormingsdag: ook voor nu?

Hervormingsdag ook voor nu crDoor Jan Belder, overgenomen van https://debijbel.nl/. 

Is de Reformatie herdenken nog wel van deze tijd? Zijn er geen andere speerpunten vandaag dan die Luther naar voren bracht in 1517? Wat men er ook van vindt en hoe men er ook over denkt: Luther bepaalde de kerk bij de kernwaarden van het Evangelie.

Luther: Woord en Geest

De kerkhervormers vroegen aandacht voor het geschreven Woord, de Bijbel, en voor het vleesgeworden Woord: Jezus. En daarin zagen ze de Geest aan het werk. Gods Geest is, zo zeiden ze, de sleutel tot de Bijbel. En die sleutel draait op ons gebed. Dan gaan deuren open en valt alle licht op Christus. Dat had Luther ontdekt en het was voor hem een onvergetelijke ervaring. Bij het licht van Woord en Geest leerde hij zichzelf kennen als zondaar, en God als vergevingsgezind – door Christus.

Misschien werd daardoor Johannes 3:16 zijn lievelingstekst. Hij preekte er maar liefst zes keer over – over Gods liefde voor deze wereld: ‘Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.’

Later groeiden uit Luthers ontdekking de drie kernpunten van de Reformatie, die we kennen als de drie sola’s: sola scriptura (alleen het Woord), sola gratia (alleen door genade) en sola fide (alleen door geloof). De Reformatoren hoorden in de Schrift Gods stem en ze vonden er Christus als hun God en Redder. Ze legden de nadruk op de Schrift en op de Geest die daardoorheen zijn werk doet. Ze waren ‘enthousiast’ – letterlijk vanuit het Grieks: entheos, vol van God, door Hem bezield en bevlogen.

Reformatoren in crisistijd

Wat heeft het enthousiasme van de Reformatoren te zeggen in een tijd van crisis? Dat bleek bijvoorbeeld in 1933. ‘Gods Woord spreekt in de tegenwoordige tijd’, aldus de Zwitserse theoloog Karl Barth in een lezing op Hervormingsdag 1933 in Berlijn, ‘want het Woord is oud én actueel’. In januari van dat jaar had Hitler had de macht gegrepen in het democratische (!) Duitsland. Ook veel christenen – de zogenaamde ‘Deutsche Christen’ – vielen voor de nazi-ideologie. Barth zag in dat dit een duivelse ontzieling was van het Evangelie. Het getuigde van geloofsmoed dat Barth op die Hervormingsdag de Duitse christenen aanspoorde om terug te keren tot de kernwaarden van het Evangelie – net als de Reformatoren hadden gedaan. ‘Reformatie is: buigen voor het bevrijdende en gezaghebbende Woord van God’, aldus Barth. ‘Het is: de Kerk bouwen op het enige vaste fundament: Jezus Christus.’ Geen enkele andere ideologie of vroomheid kan het fundament van kerk en geloof zijn.

Lees meer: Hervormingsdag: ook voor nu?

Een zoen voor de mensenwereld

Door Peter Nissen, Overgenomen van https://debijbel.nl/zoen

Er komt veel op ons af. Er is een klimaatcrisis, we zitten nog steeds in een pandemie, het populisme groeit, de politieke polarisatie is groot, de kloof tussen rijk en arm wordt dieper. Daaraan zie je hoe gebroken deze wereld is. En waar gebrokenheid is, is verzoening nodig. Laat dat woord, ‘verzoening’ nu precies het hart van de boodschap van de Schrift zijn.

‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid,’ zo luidt het thema van de elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken, die komend najaar hopelijk in Karlsruhe kan plaatsvinden. Bij die Wereldraad zijn nu ongeveer 350 kerkverbanden uit meer dan 110 landen aangesloten. Om de zes tot acht jaar is er een wereldwijde samenkomst: christenen uit vele kerken en culturen ontmoeten elkaar rond een gemeenschappelijk thema.

Lees meer: Een zoen voor de mensenwereld

Vertrouwen en Geloven

vertrouwen

Overgenomen van https://debijbel.nl/.

In de Bijbel is ‘vertrouwen’ een van de belangrijkste kenmerken van geloof: geloven is je vertrouwen stellen op God. Vertrouwen en geloven liggen dus dicht bij elkaar. Het Oude en Nieuwe Testament gebruiken zowel voor ‘vertrouwen’ als voor ‘geloven’ hetzelfde woord.

  • Vertrouwen heeft in het Oude Testament meestal te maken met de keus om steun te zoeken bij onbetrouwbare personen of dingen, of om alleen op God te vertrouwen.
  • Vertrouwen heeft in het Nieuwe Testament vaak te maken met de aansporing om te vertrouwen op Gods goedheid en zijn beloften. Bij Paulus krijgt het woord voor ‘vertrouwen’ steeds meer de betekenis: geloven in God en in Jezus Christus.

Lees meer: Vertrouwen en Geloven

Gods persconferentie

perscoOvergenomen van https://debijbel.nl/, artikel geschreven door Arie de Rover.

Daar sta je dan. Voor de zoveelste keer. Je zult maar premier en minister van volksgezondheid zijn tijdens een pandemie. ‘Persconferentie’: het is een neutraal woord, maar het kreeg in de afgelopen twee jaar een onheilspellend karakter. Hoe zullen we nu weer ons gedrag moeten aanpassen? Welke argumenten en overredingstactieken worden van stal gehaald om ons de beoogde kant op te krijgen?

Gods leiderschapsstijl

Heb je je wel eens afgevraagd hoe God dat doet? Ik wel. Als je, net als ik, geïnteresseerd bent in leiderschapsinvloed, is de leiderschapsstijl van God een fascinerend thema. Vooral als je beseft dat Hij de machtigste is terwijl wij – degenen die Hij wil leiden – klein en kwetsbaar zijn.

Ik neem je daarom mee naar een soort persconferentie waarbij een rijksvoorlichter van Godswege een oproep tot verandering doet. Nee, niet zomaar een dringend advies tot gedragsverandering maar een oproep tot een totale levensverandering. Laten we even luisteren naar Paulus:

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft Hem iets gegeven dat door Hem moest worden terugbetaald?’ Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Lees meer: Gods persconferentie

Vier opvallende verbeteringen in de NBV21

Overgenomen van https://debijbel.nl/, artikel van Cor Hoogerwerf

bannernbv21

In oktober verschijnt de NBV21, de vernieuwde en verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. In de NBV21 zijn 12.000 wijzigingen doorgevoerd: grote en kleine, in bekende en onbekende teksten. In deze blog bespreek ik vier bekende teksten waarin iets is veranderd.

Het evangelie volgens Matteüs 10:29

NBV

Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil.

NBV21

Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie Vader om.

Matteüs 10:29 is een van de meest bekritiseerde verzen in de NBV. Veel lezers struikelen over de frase ‘als jullie Vader het niet wil’. Want als een mus wél dood neervalt, is dat dan de wil van God?!

Lees meer: Vier opvallende verbeteringen in de NBV21

Vriendelijkheid ...

Overgenomen van https://debijbel.nl/, artikel van Kelly Keasberry.

Vriendelijheid

Vriendelijkheid is een van de uitwerkingen van de vrucht van de Geest, zoals de apostel Paulus ze noemt in Galaten 5:22. Maar wat als je van nature niet zo vriendelijk bent? Heeft God een voorkeur voor lieve, sociale en mensgerichte types, en komen introverte loners er bekaaid vanaf? Als je niet beter weet, zou je het haast nog denken.

Lees meer: Vriendelijkheid...

Pinksterbelofte

pinksteren illustratieOvergenomen van https://debijbel.nl/.

Wat vieren christenen op Pinksteren? Meestal verwijzen we dan naar de gebeurtenissen in Handelingen 2: de uitstorting van de heilige Geest. In de toespraak van Petrus die hierop volgt, legt hij deze gebeurtenis uit met een verwijzing naar de profeet Joël: God zal aan het einde der tijden zijn Geest uitgieten over alle mensen. Door de Geest ervaren alle mensen Gods nabijheid en zijn reddende en bezielende kracht.

In de brieven van Paulus lezen we nog veel meer over wat dat betekent.

Lees meer: Pinksterbelofte

Ontvang de nieuwsbrief

Zoeken