Nieuws

PaasChallenge Hilversum

Wat is de PaasChallenge?

2021 Paaschallenge
De PaasChallenge is een spel in de buitenlucht. Een combinatie van een QR-code speurtocht en een escaperoom. Je kiest één van de karakters in het verhaal en wordt meegenomen door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus.

Aanwijzingen leiden je langs verschillende locaties in de omgeving van de Diependaalsekerk in Hilversum (op loopafstand). Op elke locatie vind je zo’n “puzzelstukje”. De aanwijzingen nemen je mee in het verhaal van Pasen en zorgen ervoor dat je de eindlocatie kunt bereiken.

De PaasChallenge duurt zo’n 1,5 uur en kan worden gelopen tussen 10.00 en 20.00 uur. De PaasChallenge is leuk voor volwassenen en kinderen (vanaf circa 10 jaar). Meedoen is gratis.

Je kunt je aanmelden op https://paaschallenge-hilversum.nl/

Robert Doornenbal predikant in Houten

Robert Doorenbal

De regio Utrecht heeft in haar vergadering van 11 maart jl. , na gehouden onderzoek onder leiding van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken, broeder Robert Doornenbal beroepbaar gesteld voor de periode van twee jaar.

De gemeente Houten, waar broeder Doornenbal al enige jaren werkzaam is, heeft aansluitend een beroep uitgebracht. Broeder Doornenbal heeft dit beroep van harte aangenomen. De gemeente van Houten en broeder Doornenbal zien uit naar een vruchtbare voortzetting van de samenwerking tot eer van God en tot opbouw van zijn Koninkrijk.

Bid je mee? - Week van gebed

Banner Bid mee tijdens de Week van gebed voor eenheid
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid, komen we dichtbij God en dichtbij elkaar. Dat alléén is al fijn en bijzonder in deze tijd waarin we juist zoveel áfstand tot elkaar moeten bewaren. Tegelijkertijd tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in onze voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek is van 17 t/m 24 januari. Het thema is ‘Blijf in mijn liefde’. Dat verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus in Johannes 15, waar hij tegen zijn discipelen zegt: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van zijn Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht kunnen dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. We hopen dat dát in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

In de gebedsweek ontvangen onze gemeenteleden elke dag een leidraad: een mailtje met als bijlage een korte overdenking bij een bijbelgedeelte, een gebed en gebedssuggesties. Bid je mee?

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

Voorlopig alleen "live-stream kerkdiensten"

De kerkenraad heeft besloten de diensten in verband met de lockdown aan te passen. Vanaf aanstaande zondag tot tenminste 19 januari zullen de diensten alleen te volgen zijn via de live-stream.

Kerkdiensten onlineIn het kerkgebouw zullen alleen de voor het houden en uitzenden van de dienst noodzakelijke mensen aanwezig zijn. Dat betekent dat u geen uitnodiging meer zult ontvangen om u op te geven om de diensten te bezoeken.

Iedereen zal wel een mail met link ontvangen om de dienst thuis mee te kunnen vieren.

We gaan er van uit dat we alle geplande diensten op deze manier kunnen laten doorgaan.

We willen op deze manier Gods Woord blijven horen en Hem eren en prijzen, en wij hopen, hoewel op afstand, ons toch met elkaar verbonden te blijven voelen.

Voleindingszondag 2020

2020 11 22 Voleindingszondag 002Het was een mooie dienst op 22 november, de Voleindingszondag, waarin we stil stonden bij hen die ons ontvallen zijn.

In de eerste plaats in onze gemeente, broeder Ab Strating. Daarnaast bij familie en vrienden die overleden zijn en tenslotte veel breder bij allen in ons land en op de wereld die naamloos en in eenzaamheid gestorven zijn.

We deden dat met het aansteken van kaarsen, luisteren naar gedichten, stilte en het zingen/luisteren naar liederen. In zijn preek wees dominee Siebenga ons op Jezus. Opgestaan. Als eerste, als een voorproef van het ongekende leven, dat ook ons te wachten staat. Jezus de Zoon heeft leven in eeuwigheid. Eeuwigheid waar we allen voor bestemd zijn, waar iedereen verlost mag worden en we vrij mogen zijn.

Aart van Henten

Bevestiging Betske van Henten

In de dienst van 18 oktober is Betske van Henten bevestigd in het ambt van ouderling. Dominee Peter Veldhuizen leidde de dienst en verbond de geschiedenis van Priscilla aan de bevestiging van Betske. Priscilla wordt genoemd in Handelingen en Paulus noemt haar in de brief aan de Romeinen een medewerker in de dienst aan Christus Jezus. Priscilla was een vrouw die veel heeft gedaan voor de verspreiding van het Evangelie.

Na de bevestiging richtten we onze aandacht op lied 456 en baden op die manier Betske kracht toe voor haar taak in de gemeente.

2020 10 18 Bevestiging Betske 003

Wat zeggen de Tien geboden ons in deze tijd van het coronavirus?

10 gebodenIn de dienst van 11 oktober heeft ds. Auke Siebenga ons onderstaande corona-variant van de wet voorgehouden. Overgenomen van het Theologisch Log van ds. Bert Loonstra, predikant van de Chr. Geref. Kerk te Gouda.

God zegt: Ik ben de Heer, de enige God, die je beschermt en redt. Je kunt je beter laten leiden door vertrouwen dan door angst. De Heer voorziet in onze noden. Maar Gods voorzienigheid sluit onze voorzichtigheid niet uit.* Zoek het gevaar niet op, maar dam het zoveel mogelijk in.

Maak van God geen sprakeloos beeld. Hij is de God die spreekt. Spreekt God ook in deze epidemie? Hij zegt erin tot ons dat wij van onszelf zwak zijn, weerloos zonder zijn kracht. Wees niet overmoedig. Je hebt het leven niet in eigen hand. Maak je plannen onder het voorbehoud van leven en gezondheid. In afhankelijkheid van God heeft je leven perspectief.

Gebruik de naam van God met eerbied. Die naam betekent: Ik ben erbij, Ik blijf dezelfde. Wát er ook gebeurt, op Mij kun je aan.

Neem de dag van de rust in acht. Meestal zeggen we: benut die dag om samen te komen. Dat zeggen we nu niet. Nu zeggen we: blijf maar thuis. Maar we kunnen wel creatief op zoek gaan naar andere manieren om God te eren en te zoeken. In tijden als deze komt naar boven wat de dienst aan God voor je betekent.

Heb respect voor je ouders. Luister naar hen bij wat ze vragen of verbieden in verband met het besmettingsgevaar. Ouders, laten we ons ook ten aanzien van onze kinderen niet laten leiden door angst.

Pleeg geen moord, en breng anderen niet nodeloos in gevaar. Houd anderhalve meter afstand van elkaar.

Wees een betrouwbare levenspartner. Dat geldt onder alle omstandigheden. Nu geldt dat misschien wel extra, bijvoorbeeld als je allebei thuis moet werken en ook nog de kinderen over de vloer hebt.

Steel niet. Hamsteren is asociaal.** Heb je naaste lief als jezelf.

Wees eerlijk over wat je voelt, waar je geweest bent, en over wat je beter anders had kunnen doen. Verspreid ook geen praatjes over een ander. En laat je niet opfokken door praatjes die rondgaan.

Wees niet jaloers op anderen, ook niet als je tot de zwakkeren behoort. In je zwakte maakt God je sterk.

* Woordspel van ‘voorzienigheid’ en ‘voorzichtigheid’ is ontleend aan de brief van het presidium van de generale synode van de CGK aan alle CG kerken.
** Uitspraak is afkomstig van onze minister-president Mark Rutte.

Startzondag: bouwen aan de kerk

2020 09 13 startzondag 025Op de startzondag van het nieuwe seizoen ging dominee Eikelboom voor. Hij noemde drie dingen die belangrijk zijn om als levende stenen te bouwen aan de gemeente: Bidden, helpen en met elkaar praten. 

Na afloop van de dienst ging de voorzitter van de kerkenraad, Jaap Augustijn, in op de bijzondere tijd die achter ons ligt. Ondanks de coronamaatregelen hebben we steeds kerkdiensten kunnen uitzenden en later ook fysiek kunnen houden.

2020 09 13 startzondag 011Hij bedankte iedereen die hieraan heeft meegewerkt en in het bijzonder Martijn van Henten, die steeds alle diensten heeft gefilmd. Alle gemeenteleden hadden als bedankje een bijzonder biertje meegenomen voor Martijn, voorzien van bedankkaartjes voor zijn inzet.

2020 09 13 startzondag 019Ook Hans en Josje werden bedankt voor alles wat ze in deze tijd extra hebben gedaan. Ze ontvingen een mooie bos bloemen.

Meer foto's op NGKL-Sociaal.2020 09 13 startzondag 018

Avondmaal op een andere manier

2020 05 27 opname Pinksteren 009 2Zondag 12 juli vierden we voor het eerst weer samen Avondmaal sinds de coronamaatregelen gelden. De dienst werd geleid door dominee K. T. de Jonge. Het thema van de dienst was: Wat hou ik van uw huis! Dominee De Jonge benoemde hoe we ernaar hebben verlangd om God en elkaar weer te ontmoeten in de kerk en om weer samen Avondmaal te vieren.

Het Avondmaal werd deze keer gevierd, terwijl de gemeenteleden in de bank bleven zitten. Diaken Wenda Lamme en haar man René van Henten deelden, met hun mondkapjes op, brood en druivensap uit. Dominee de Jonge sprak daarna de woorden uit over over het lichaam en het bloed van Jezus Christus, dat wij hiermee gedenken. Onder toepasselijk orgelspel van Jan van Ree, aten en dronken de gemeenteleden het brood en het druivensap. 

Weer samen in de kerk

2020 07 05 eerste anderhalve meter kerkdienst 007
Zondagmorgen 5 juli konden we weer samen komen voor een kerkdienst in ons gebouw. Wel weer een samenkomst, maar nog niet helemaal zoals het voorheen ging. Bij binnenkomst moesten we volgens de nieuwe hygiëneregels onze handen ontsmetten. Sommige kerkleden moesten even buiten wachten op anderhalve meter afstand tot ze aan de beurt waren. Om die afstand aan te geven waren er witte welkomsthartjes geschilderd op het kerkplein en stonden er bloembakken met rode geraniums. Eenmaal binnen wees de koster Hans Doeve de gemeenteleden die zich aangemeld hadden voor het bijwonen van de dienst hun plaatsen aan. De plaatsen zijn ingericht op veilige afstand van elkaar. Ook voorin de kerk hingen feestelijke slingers met hartjes en Wenda Lamme had een slinger gemaakt met de tekst: Welkom in Gods huis, welkom thuis.

De voorzitter van de kerkeraad, Jaap Augustijn, heette iedereen hartelijk welkom na de maanden van afwezigheid. Tijdens de dienst die geleid werd door Aart van Henten mochten we nog niet zingen. Dus de gemeenteleden neurieden zachtjes mee of luisterden naar een liedvoordracht door Riekje de Haas en Petra de Joode, soms ondersteund door orgelspel van Willy Slager. Elly Jansen verzorgde de schriftlezing en Aart vervolgde de prekenserie over bomen in de bijbel. Ook de collecte is aangepast aan deze tijd, bij de uitgang stonden collectebussen, gemaakt door de penningmeester Johan Jansen.

De kerkdienst is voor het eerst live uitgezonden. Deze livestream is mogelijk gemaakt door Martijn van Henten, samen met Jeffrey van der Bijl en René van Henten. Op deze manier konden gemeenteleden thuis de dienst op hetzelfde moment meebeleven of op een later tijdstip terugkijken.

Dirk en Betske van Henten hadden als vanouds koffiegezet. Gelukkig was het tussen de buien door net droog, zodat we buiten koffie konden drinken met lekkere petit-fourtjes en konden bijpraten met de gemeenteleden die we soms maanden niet in levende lijve hadden gezien. Een goed begin van hopelijk een goede serie zondagse bijeenkomsten.