Nieuws

Nieuw: de NGK-GKv-nieuwsbrief

De NGK-GKv nieuwsbrief is het communicatiemiddel bij uitstek van de landelijke
commissies* en toerustingsorganisaties, die hun werk verrichten ten dienste van de
plaatselijke kerken. Zij stellen u door middel van de nieuwsbrief op de hoogte van
hun werk en vragen tegelijk om betrokkenheid en gebed.

Deze commissies en organisaties zijn doorgaans met een bepaalde taak op een specifiek terrein
aan het werk in opdracht van de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK).
Voorbeelden van werkterreinen zijn liturgie, de aanstaande hereniging van GKv en NGK, de
opleiding van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk en diaconaat.

De synode en landelijke vergadering werken sinds 2020 intensief samen. In het traject op weg
naar hereniging van de twee kerkverbanden zijn ook veel NGK- en GKv-commissies die
oorspronkelijk naast elkaar bestonden gezamenlijk aan het werk of zelfs al helemaal gefuseerd
tot één commissie of organisatie.

Lees de eerste Nieuwsbrief.

Met welk doel?
De commissies en toerustingsorganisaties houden u als ontvanger van de nieuwsbrief dus
allereerst op de hoogte van hun werk, maar vaak vragen ze ook om betrokkenheid en/of
deelname. Doordat plaatselijke kerken langs deze weg steeds meer bekend raken met de
expertise die landelijk aanwezig is en met landelijke ontwikkelingen, kunnen ze daar ook
gemakkelijker gebruik van maken en bij betrokken worden.

Voor wie?
De nieuwsbrief wordt sowieso gestuurd naar de scriba’s en predikanten uit beide
kerkverbanden, en verder naar iedereen die zich op de nieuwsbrief geabonneerd heeft. Ook als
u eerder geabonneerd was op de nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging ontvangt u deze
nieuwsbrief. De nieuwsbrief van de Regiegroep bestaat niet meer zelfstandig, maar is opgegaan
in deze nieuwsbrief. Op www.gkv.nl en op www.ngk.nl staat een aanmeldlink en een
archiefknop naar eerder verschenen nieuwsbrieven.

U kunt zich ten allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief staat een
afmeldlink.

Wat kunt u doen met de nieuwsbrief?
Behalve dat u door middel van de nieuwsbrief zelf geïnformeerd wordt, kunt u de inhoud ervan
ook gebruiken om mensen in uw omgeving of gemeente op de hoogte te stellen. De inhoud is
vrij te gebruiken op de website van uw kerk, en mag ook verspreid worden via de nieuwsbrief,
het kerkblad of de gemeenteapp van uw kerk.

* waar het woord ‘commissie’ staat, kan in sommige gevallen ook het woord ‘deputaatschap’
gelezen worden. Omwille van de leesbaarheid wordt dat echter niet steeds expliciet vermeld.
Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bevestiging Peter Slager en Daan van der Veen

2021 05 30 bevestiging Peter en Daan 005In de dienst van 30 mei 2021 bevestigde dominee Auke Siebenga twee nieuwe kerkeraadsleden in hun ambt: Peter Slager als ouderling en Daan van der Veen als diaken. Dominee Siebenga refereerde aan de brief van Paulus aan Titus met een beschrijving van het profiel van een oudste. Die moest vooral betrouwbaar zijn en de waarheid liefhebben.

PaasChallenge Hilversum

Wat is de PaasChallenge?

2021 Paaschallenge
De PaasChallenge is een spel in de buitenlucht. Een combinatie van een QR-code speurtocht en een escaperoom. Je kiest één van de karakters in het verhaal en wordt meegenomen door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus.

Aanwijzingen leiden je langs verschillende locaties in de omgeving van de Diependaalsekerk in Hilversum (op loopafstand). Op elke locatie vind je zo’n “puzzelstukje”. De aanwijzingen nemen je mee in het verhaal van Pasen en zorgen ervoor dat je de eindlocatie kunt bereiken.

De PaasChallenge duurt zo’n 1,5 uur en kan worden gelopen tussen 10.00 en 20.00 uur. De PaasChallenge is leuk voor volwassenen en kinderen (vanaf circa 10 jaar). Meedoen is gratis.

Je kunt je aanmelden op https://paaschallenge-hilversum.nl/

Robert Doornenbal predikant in Houten

Robert Doorenbal

De regio Utrecht heeft in haar vergadering van 11 maart jl. , na gehouden onderzoek onder leiding van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken, broeder Robert Doornenbal beroepbaar gesteld voor de periode van twee jaar.

De gemeente Houten, waar broeder Doornenbal al enige jaren werkzaam is, heeft aansluitend een beroep uitgebracht. Broeder Doornenbal heeft dit beroep van harte aangenomen. De gemeente van Houten en broeder Doornenbal zien uit naar een vruchtbare voortzetting van de samenwerking tot eer van God en tot opbouw van zijn Koninkrijk.

Bid je mee? - Week van gebed

Banner Bid mee tijdens de Week van gebed voor eenheid
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid, komen we dichtbij God en dichtbij elkaar. Dat alléén is al fijn en bijzonder in deze tijd waarin we juist zoveel áfstand tot elkaar moeten bewaren. Tegelijkertijd tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in onze voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek is van 17 t/m 24 januari. Het thema is ‘Blijf in mijn liefde’. Dat verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus in Johannes 15, waar hij tegen zijn discipelen zegt: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van zijn Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht kunnen dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. We hopen dat dát in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

In de gebedsweek ontvangen onze gemeenteleden elke dag een leidraad: een mailtje met als bijlage een korte overdenking bij een bijbelgedeelte, een gebed en gebedssuggesties. Bid je mee?

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

Voorlopig alleen "live-stream kerkdiensten"

De kerkenraad heeft besloten de diensten in verband met de lockdown aan te passen. Vanaf aanstaande zondag tot tenminste 19 januari zullen de diensten alleen te volgen zijn via de live-stream.

Kerkdiensten onlineIn het kerkgebouw zullen alleen de voor het houden en uitzenden van de dienst noodzakelijke mensen aanwezig zijn. Dat betekent dat u geen uitnodiging meer zult ontvangen om u op te geven om de diensten te bezoeken.

Iedereen zal wel een mail met link ontvangen om de dienst thuis mee te kunnen vieren.

We gaan er van uit dat we alle geplande diensten op deze manier kunnen laten doorgaan.

We willen op deze manier Gods Woord blijven horen en Hem eren en prijzen, en wij hopen, hoewel op afstand, ons toch met elkaar verbonden te blijven voelen.

Voleindingszondag 2020

2020 11 22 Voleindingszondag 002Het was een mooie dienst op 22 november, de Voleindingszondag, waarin we stil stonden bij hen die ons ontvallen zijn.

In de eerste plaats in onze gemeente, broeder Ab Strating. Daarnaast bij familie en vrienden die overleden zijn en tenslotte veel breder bij allen in ons land en op de wereld die naamloos en in eenzaamheid gestorven zijn.

We deden dat met het aansteken van kaarsen, luisteren naar gedichten, stilte en het zingen/luisteren naar liederen. In zijn preek wees dominee Siebenga ons op Jezus. Opgestaan. Als eerste, als een voorproef van het ongekende leven, dat ook ons te wachten staat. Jezus de Zoon heeft leven in eeuwigheid. Eeuwigheid waar we allen voor bestemd zijn, waar iedereen verlost mag worden en we vrij mogen zijn.

Aart van Henten

Bevestiging Betske van Henten

In de dienst van 18 oktober is Betske van Henten bevestigd in het ambt van ouderling. Dominee Peter Veldhuizen leidde de dienst en verbond de geschiedenis van Priscilla aan de bevestiging van Betske. Priscilla wordt genoemd in Handelingen en Paulus noemt haar in de brief aan de Romeinen een medewerker in de dienst aan Christus Jezus. Priscilla was een vrouw die veel heeft gedaan voor de verspreiding van het Evangelie.

Na de bevestiging richtten we onze aandacht op lied 456 en baden op die manier Betske kracht toe voor haar taak in de gemeente.

2020 10 18 Bevestiging Betske 003

Wat zeggen de Tien geboden ons in deze tijd van het coronavirus?

10 gebodenIn de dienst van 11 oktober heeft ds. Auke Siebenga ons onderstaande corona-variant van de wet voorgehouden. Overgenomen van het Theologisch Log van ds. Bert Loonstra, predikant van de Chr. Geref. Kerk te Gouda.

God zegt: Ik ben de Heer, de enige God, die je beschermt en redt. Je kunt je beter laten leiden door vertrouwen dan door angst. De Heer voorziet in onze noden. Maar Gods voorzienigheid sluit onze voorzichtigheid niet uit.* Zoek het gevaar niet op, maar dam het zoveel mogelijk in.

Maak van God geen sprakeloos beeld. Hij is de God die spreekt. Spreekt God ook in deze epidemie? Hij zegt erin tot ons dat wij van onszelf zwak zijn, weerloos zonder zijn kracht. Wees niet overmoedig. Je hebt het leven niet in eigen hand. Maak je plannen onder het voorbehoud van leven en gezondheid. In afhankelijkheid van God heeft je leven perspectief.

Gebruik de naam van God met eerbied. Die naam betekent: Ik ben erbij, Ik blijf dezelfde. Wát er ook gebeurt, op Mij kun je aan.

Neem de dag van de rust in acht. Meestal zeggen we: benut die dag om samen te komen. Dat zeggen we nu niet. Nu zeggen we: blijf maar thuis. Maar we kunnen wel creatief op zoek gaan naar andere manieren om God te eren en te zoeken. In tijden als deze komt naar boven wat de dienst aan God voor je betekent.

Heb respect voor je ouders. Luister naar hen bij wat ze vragen of verbieden in verband met het besmettingsgevaar. Ouders, laten we ons ook ten aanzien van onze kinderen niet laten leiden door angst.

Pleeg geen moord, en breng anderen niet nodeloos in gevaar. Houd anderhalve meter afstand van elkaar.

Wees een betrouwbare levenspartner. Dat geldt onder alle omstandigheden. Nu geldt dat misschien wel extra, bijvoorbeeld als je allebei thuis moet werken en ook nog de kinderen over de vloer hebt.

Steel niet. Hamsteren is asociaal.** Heb je naaste lief als jezelf.

Wees eerlijk over wat je voelt, waar je geweest bent, en over wat je beter anders had kunnen doen. Verspreid ook geen praatjes over een ander. En laat je niet opfokken door praatjes die rondgaan.

Wees niet jaloers op anderen, ook niet als je tot de zwakkeren behoort. In je zwakte maakt God je sterk.

* Woordspel van ‘voorzienigheid’ en ‘voorzichtigheid’ is ontleend aan de brief van het presidium van de generale synode van de CGK aan alle CG kerken.
** Uitspraak is afkomstig van onze minister-president Mark Rutte.

Startzondag: bouwen aan de kerk

2020 09 13 startzondag 025Op de startzondag van het nieuwe seizoen ging dominee Eikelboom voor. Hij noemde drie dingen die belangrijk zijn om als levende stenen te bouwen aan de gemeente: Bidden, helpen en met elkaar praten. 

Na afloop van de dienst ging de voorzitter van de kerkenraad, Jaap Augustijn, in op de bijzondere tijd die achter ons ligt. Ondanks de coronamaatregelen hebben we steeds kerkdiensten kunnen uitzenden en later ook fysiek kunnen houden.

2020 09 13 startzondag 011Hij bedankte iedereen die hieraan heeft meegewerkt en in het bijzonder Martijn van Henten, die steeds alle diensten heeft gefilmd. Alle gemeenteleden hadden als bedankje een bijzonder biertje meegenomen voor Martijn, voorzien van bedankkaartjes voor zijn inzet.

2020 09 13 startzondag 019Ook Hans en Josje werden bedankt voor alles wat ze in deze tijd extra hebben gedaan. Ze ontvingen een mooie bos bloemen.

Meer foto's op NGKL-Sociaal.2020 09 13 startzondag 018

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social