Dienst 12 juli - ds. K.T. de Jonge

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom en mededelingen        

VOORBEREIDING

Votum en Groet

Zingen/meeneuriën: Psalm 100, 1, 2, 3, 4.  Tekst wordt voorgedragen.

Leefregel: Romeinen 12: 9-18

Zingen/meeneuriën: Gezang 285: 1, 2

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

We lezen: Psalm 84

Zingen/meeneuriën: “Here Jezus om uw woord” (Gezang 328: 1, 2, 3)

Tekst voor de verkondiging: Psalm 84: 6

Verkondiging ‘Wat hou ik van uw huis’

Zingen: “Wat hou ik van uw huis"|(Psalmen voor Nu 84, via EO Ned zingt)

DIENST VAN GEBED EN AVONDMAAL

GEBEDEN: voorbeden en dankzeggingen

MAALTIJD VAN DE HEER:

Formulier voor viering avondmaal

Nodiging tot viering

BELIJDEN: we zeggen “Ik geloof in God de Vader”

Zingen: “Heilig, heilig heilig” (Gezang 457, via EO Ned zingt)

VIERING:

Sursum Corda

Brood en Beker

Zingen/meeneuriën:  “Gedenken wij dankbaar de daden des Heren” (Lied 285: 1, 2, 3 4 EL)

We bidden samen het Onze Vader

Zingen: “Ga met God en Hij zal met je zijn” (Liedboek 2013 416, via EO Ned zingt)

Zegen, we zeggen het Amen

Collecte voor Kerk en Diaconie bij de uitgang

 

Dienst 5 juli - Br. Aart van Henten

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

 

Liturgie

Liederen worden niet meegezongen.

Aangegeven wordt hoe de liederen vertolkt zullen worden.

Welkom, mededelingen en aansteken van de kaars

Voorzang: Ps 150 : 1 en 2  Orgelspel. Tekst op beamer. Gemeente neuriet mee.

Votum en Groet

Zingen:  Ps. 103: 4,5,6  DNP  Coupletten worden voorgedragen terwijl orgel zacht de melodie speelt. Tekst op beamer

4. Gods goedheid gaat voor wie in Hem geloven,
de blauwe luchten mijlenver te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.

5. Zo kwetsbaar als een grasspriet is ons leven.
De mens lijkt op een bloem: hij bloeit maar even.
Hij blijft niet overeind in weer en wind.
Hoe levendig en sterk hij ook mag ogen,
het duurt niet lang voordat hij zal verdrogen,
waarna je niets meer op zijn plekje vindt.

6. Ons leven telt slechts jaren, maanden, uren.
Gods trouw zal tijd en eeuwigheid verduren
voor wie op Hem al zijn vertrouwen stelt.
Hij laat aan ieder kind dat wordt geboren
zijn wetten en verbondsbeloften horen.
Zijn liefde wordt voortdurend doorverteld.

Woord van bemoediging: Efeziers  3: 14-21

Zingen:   EB 185 : 1 en 2  Orgelspel. Tekst op beamer. Gemeente neuriet mee

Gebed

Kinderen naar vertelclub.

Bijbellezing: Jeremia 17: 1-8  

Zingen:      Ps. 1: 1,2,3  Levensliederen   GEEN orgelspel

You Tube versie  https://youtu.be/4M1-guJSznY 

1.   Gelukkig is de man die niet bezwijkt
voor slecht advies dat veelbelovend lijkt.
Hij staat niet stil bij zondaars en hun zaken,
en zit niet waar ze God belachelijk maken.
Nee, hij geniet van wat de HEER hem leert:
zijn wet waaruit hij dag en nacht citeert.

2.   Hij is te vergelijken met een boom,
geplant aan water dat aanhoudend stroomt:
een boom die op zijn tijd veel vrucht zal dragen,
zijn blad blijft groen, zelfs op de heetste dagen.
Hij groeit en bloeit, het gaat hem voor de wind,
de HEER is hem in alles goedgezind.

3.   Hoe anders is de mens die zonde zaait.
Hij lijkt op kaf dat met de wind verwaait.
Het eerlijk oordeel zal hij niet verdragen
en bij rechtvaardigen zal hij vervagen.
Wie slecht is gaat op weg naar duisternis.
De HEER gaat mee met wie rechtvaardig is.

Tekstlezing:  Psalm 1

Verkondiging  Psalm 1  Geworteld of ont-aard?    

Zingen: NLB  220: 1, 4 ‘Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon’

Voordracht door gemeentelid. Tekst op beamer:  GEEN orgelspel

1 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

4 God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
Uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
Uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schade-en schande-
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.

Gebed afsluiten met gezamenlijk Onze Vader

Zingen:  Ps. 96: 5, 6,7  Orgelspel Tekst op beamer Gemeente neuriet mee.

Geloofsbelijdenis

Zingen:   NLB 425   ‘Vervuld van uw zegen’ GEEN orgelspel

You Tube versie  https://youtu.be/TSri-mxLCUc  

Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord.
In Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in de wereld die wacht op Uw woord.
Om daar in genade Uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen

 

Dienst 28 juni 2020, ds. Daniël Timmerman

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor Stichting 'Sizanani'. Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Sizanani'?

LITURGIE

Orgelopening (NLB 212 - Laten wij zingend deze dag beginnen)
Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: 'Psalm 121'
Votum en groet
Gebed
Zingen: 'Samen in de naam van Jezus'
Schriftlezing: Lukas 16 vers 19–31
Orgelintermezzo (LDS Hymns #2: The Spirit of God en EL 310: Geest van God, maak in dit uur)
Overdenking: De rijke man en de arme Lazarus
Zingen: 'Toon mijn liefde'
Dankgebed en voorbede
Zingen: 'Ga met God en Hij zal met je zijn'
Zegen
Orgelsluiting (EL 159 - Here mijn God, almachtige God)

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Riekje de Haas
Voorganger: ds. Daniël Timmerman
Orgel: Wil Slager en Jan van Ree