Skip to main content

Dienst 8 oktober - Ds. J. Bouma

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Gez. 444: 1, 2, 3 (Grote God, wij loven U)
Votum en begroeting
Begroeting
Psalm 125: 1 (Wie op de Here God vertrouwen)

Verootmoediging
Evang. Liedbundel 302: 1, 2, 3, 4 (Heer, ik kom tot u)
Genadeverkondiging
Gez. 446: 1, 2, 6, 7 (O Jezus, hoe vertrouwd en goed)

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Prediker 11: 9-12:8, 2 Korintiërs 5:1
Psalm 119: 40 (Uw woord is als een lamp, een helder licht)
Verkondiging
Geloofsbelijdenis (zingen)

Dankzegging en voorbeden
Collecten
Gebod
Opw. 687: 1, 2, 3, 4 (Heer, wijs mij uw weg)
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending.