Dienst 11 april 2021 - Ds. K. T. De Jonge

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

VOORBEREIDING
Zingen: “Jezus Overwinnaar” (Ned. Zingt)
Votum en Groet
Lezen als leefregel: 1 Petrus 2: 1-5
Zingen: “Van ganser harte loof ik Hem” (Psalm 111: 1.2.6)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezen: Johannes 20: 19-31 en 1 Petrus 1: 3-9
Zingen: “Jezus, ga ons voor” (Ned. Zingt)
Verkondiging - WIJ LEVEN DOOR GELOOF NIET DOOR WAT WIJ ZIEN
Zingen: “Jezus leeft en ik met Hem” (Lied 217: 1.2.3.4)

DIENST VAN HET GEBED
Gebeden: voorbeden en dankzeggingen
Collecte: Kerk en Stichting Sizanani
Belijden: de Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: “Heer ik prijs uw grote naam” (NLB 889, Ned. Zingt)
Zegen
Zingen: “God, schenk ons de kracht” (NLB 418)

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Sizanani.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani?